Restrukturyzacja

Szansą na przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją są postępowania restrukturyzacyjne. Niewypłacalność spółki nie musi prowadzi od razu do upadłości.

Przedsiębiorców przed upadłością mają ratować cztery procedury restrukturyzacyjne:

– postępowanie o zatwierdzenie układu

– przyspieszone postępowanie układowe

– postępowanie układowe

– postępowanie sanacyjne

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria oferuje:

– reprezentowanie interesów dłużników oraz wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych,

– przygotowanie analizy prawno-ekonomicznej w zakresie obejmującym ustalenie istnienia przesłanek otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych,

– dobór trybu restrukturyzacji dostosowanego do potrzeb dłużnika przy uwzględnieniu jego sytuacji,

– sporządzenie wniosków o zatwierdzenie układu zawartego w postępowaniu o zatwierdzenie układu,

– sporządzenie wniosków restrukturyzacyjnych do Sądu o otwarcie: przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego.

Ponadto jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny – licencja nr 856 Ministra Sprawiedliwości- pełnię funkcję:

• nadzorcy układu w postępowaniach restrukturyzacyjnych,

• nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz postępowaniu układowym,

• zarządcy w postępowaniu sanacyjnym,

Korzyści jakie daje otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego to:

• uniknięcie upadłości przedsiębiorcy,

• zawieszenie egzekucji,

• zaspokojenie wierzycieli w większym stopniu niż w wypadku ogłoszenia upadłości,

• możliwość uwolnienia się członka zarządu od odpowiedzialności za długi spółki, jeżeli we właściwym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu (art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych).