Prawo cywilne: Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Wrońskiej w ramach prawa cywilnego oferuje m.in. następujące usługi:
- związane z prawem własności, w tym z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości,
- zniesienia współwłasności,
- ustanowienia służebności przesyłu,
- powództwo o zaniechanie naruszeń wraz z żądaniem zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
- dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia,
- ochrony dóbr osobistych. 

Prawo spadkowe: W ramach prawa spadkowego Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Wrońskiej reprezentuje klienta we wszystkich etapach postępowania związanego z nabyciem spadku.
Zakres usługi obejmuje:
- doradztwo w zakresie przyjęcia bądź odrzucenia spadku,
- przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,
- przeprowadzenie postępowania o dział spadku,
- ujawnienie w księdze wieczystej zmian własnościowych związanych z przeprowadzonym postępowaniem spadkowym,
- reprezentowanie wnioskodawców i uczestników w postępowaniu sądowym,
- roszczenia o zachowek.

Prawo rodzinne: Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Wrońskiej świadczy swoim klientom pomoc prawną również w zakresie prawa rodzinnego.
Zakres usługi obejmuje m.in.:
- sprawy o rozwód,
- sprawy o separację,
- sprawy o unieważnienie małżeństwa,
- sprawy o alimenty,
- zniesienie współwłasności majątkowej między małżonkami,
- sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności między małżonkami.

Prawo pracy: Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Wrońskiej świadczy pomoc prawną w ramach prawa pracy m. in. w następującym zakresie:
- przygotowywania regulaminów pracy,
- regulaminów wynagrodzeń,
- regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych zakładowych źródeł prawa pracy,
- przygotowywania umów o pracę, kontraktów menadżerskich,
- konstruowania umów o zakazie konkurencji,
- analizy aspektów prawa pracy przy transakcjach łączenia, nabywania lub podziału przedsiębiorstw,
- rozwiązywania sporów pracowniczych, w tym reprezentacja przed sądami pracy,
- wdrażanie elastycznych form pracy,
- doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami.

Prawo administracyjne: Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Wrońskiej świadczy usługi reprezentacji przed urzędami, samorządowym kolegium odwoławczym, wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnymi.
Zakres usługi obejmuje:
- odwołania od decyzji,
- zażalenia na postanowienia administracyjne,
- skargi do sądu administracyjnego,
- skargi kasacyjne,
- reprezentowanie na każdym etapie sprawy,
- pomoc prawną przy uzyskaniu koncesji, licencji i zezwoleń.