Biznesowe spadkobranie: W obecnych czasach przedsiębiorcy, rozpoczynający działalność na początku lat 90, prowadzący dobrze prosperujący biznes stoją przed problemem przekazania firm swoim dzieciom. Z kolei ich dzieci stoją przed wyzwaniem przejęcia własności firm rodziców i zarządzania nimi. Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Wrońskiej zapewnia doradztwo prawne w wytyczeniu i przeprowadzeniu odpowiedniej sukcesji biznesowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych bądź osobowych spółek handlowych, chcąc uchronić się przed negatywnymi skutkami nagłej śmierci wspólnika, powinni zabezpieczyć się przed takimi zdarzeniami, bądź w chwili zawiązywania spółek bądź w trakcie ich trwania, poprzez wprowadzenie do umowy spółki odpowiednich zapisów. Nagła śmierć wspólnika może pociągnąć za sobą negatywne skutki dla bytu przedsiębiorstwa spółki a w skrajnych wypadkach nawet rozwiązaniem spółki. Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Wrońskiej pomaga, przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółek, przed zabezpieczeniem się przed negatywnymi skutkami nagłej śmierci ich wspólników.


Parkowanie udziałów: Istota parkowania udziałów sprowadza się do zawarcia powierniczej umowy nabycia udziałów, która polega na tym, że przedmiot przysporzenia (udział) wchodzi do majątku nabywcy zwanego powiernikiem, który zobowiązuje się jednocześnie do przeniesienia z powrotem – pod pewnymi warunkami- nabytego prawa (udziałów) na powierzającego (zbywcę). Roszczenie zbywcy o powrotne nabycie udziału ma charakter wyłącznie obligacyjny i wynika z dodatkowej umowy zawartej przez strony np. umowy zlecenia. Do momentu kiedy powiernik nie przeniesie z powrotem udziałów na powierzającego pełnoprawnym wspólnikiem spółki jest powiernik. Jeżeli jesteście państwo zainteresowani zabezpieczeniem swoich pieniędzy bądź też nie możecie nabywać udziałów w określonych spółkach, Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Wrońskiej, korzystając ze swojego doświadczenia w kwestii powierniczego nabycia udziałów, pomoże Państwu w tej kwestii.
Zakres usługi obejmuje:
- opracowanie umowy powierniczego nabycia udziałów oraz dodatkowej umowy zobowiązującej do przeniesienia udziałów,
- koordynację działań związanych z udziałem w postępowaniu notariusza,
- doradztwo prawne, w tym sporządzanie opinii prawnych oraz projektów pism i dokumentów dotyczących spraw wynikłych w toku zabezpieczenia, wg potrzeb Klienta, w sprawach związanych bezpośrednio z powierniczym nabyciem udziałów.


Prawo handlowe i gospodarcze:
Zakres usługi obejmuje m.in. :
- opracowywanie umów/ statutów spółek prawa handlowego,
- szybkie zakładanie spółek prawa handlowego, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
- przekształcanie, podział, łączenie i likwidacja spółek,
- przeprowadzanie audytu prawnego (Due Deligence),
- opracowywanie regulaminów zarządu i rad nadzorczych spółek,
- obsługa zgromadzeń wspólników,
- sporządzanie protokołów ze zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników,
- przygotowywanie umów zbycia bądź nabycia udziałów w spółkach,
- reprezentacja klientów w sporach pomiędzy udziałowcami lub akcjonariuszami,
- udział w negocjacjach oraz opracowywanie porozumień,
- przygotowywanie i opiniowanie umów z zakresu prawa handlowego.

Prawo umów: Kancelaria Radcy Prawnego Joanny Wrońskiej doradza we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych.
Zakres usługi obejmuje m.in.:
- przygotowywanie,
- negocjowanie i opiniowanie umów,
- konstruowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców,
- przygotowanie i negocjowanie umów specyficznych dla branży danego klienta.


Prawo zamówień publicznych:
Zakres usługi obejmuje:
-analizę zgodności z prawem specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,
- ocenę przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego,
- ocenę prawidłowości wyboru najkorzystniejszej oferty,
- ocenę udziału wykonawcy w ewentualnym postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą,
- sporządzanie odwołań od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
- reprezentacja w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą,
- sporządzanie skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu,
- reprezentacja w postępowaniu skargowym przed Sądem .